Achterhoek Agenda 2020

Achterhoek 2020 is een samenwerking van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden. Zij zetten zich in voor een (economisch) sterke Achterhoek met een aantrekkelijke woonomgeving en goede verbindingen, zowel fysiek als digitaal.

De basis hiervoor is de Uitvoeringsagenda2.0, een dynamische lijst van activiteiten en projecten. Centraal staat het verder ontwikkelen van Smart Industry. De Achterhoek met z’n vele innovatieve mkb-bedrijven is hiervoor de ideale broedplaats. Het binden van (jong) talent is een belangrijke opgave. Daarom profileert de regio zich als SmartHub: dé stage-, trainee- en afstudeerregio van Nederland, met de slogan ‘Toekomst in de Maak’. Zie ook www.smarthub.nl.

Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek 2020
Uitvoeringsagenda2.0 van Achterhoek2020 is in april 2016 vastgesteld en is een geactualiseerd vervolg op de eerste Uitvoeringsagenda uit 2014. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (de 3 O’s) werken in wisselende samenstelling binnen ‘coalitions of the willing’ aan de realisatie van concrete projecten.

Het maken van scherpe keuzes en het vol blijven inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid is noodzakelijk voor de aanpak van de gevolgen van de bevolkingsdaling. Daarom ligt de strategische focus van Achterhoek2020 op het innovatieve programma ‘Smart Werken’. Door daarnaast te streven naar een optimaal woon- en leefklimaat en uitstekende verbindingen (zowel fysiek als digitaal) vormen wij een inspirerende proeftuin voor de rest van Nederland, die al te maken heeft of in de nabije toekomst te maken krijgt met bevolkingsdaling. Daarom maken de thema’s ‘Wonen’ en ‘Bereikbaarheid’ ook integraal deel uit van de Uitvoeringsagenda2.0.

Krimpregio
De Achterhoek ziet zich sinds 2011 geconfronteerd met grote uitdagingen door bevolkingsafname (krimp), minder jongeren (ontgroening) en meer ouderen (vergrijzing). Het ministerie van BZK heeft de Achterhoek eind 2014 officieel aangewezen als krimpregio.

Historie – Waar komen we vandaan?
In 2009 ontstond een unieke samenwerking tussen Achterhoekse ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties (de drie O’s), met als doel de economische recessie het hoofd te bieden (‘Aanvalsplan Achterhoek’). In de jaren daarna breidde deze samenwerking zich uit. In 2011 kwam een nieuwe opgave in beeld om samen de schouders onder te zetten: bevolkingskrimp. Om deze opgave gecoördineerd op te pakken, stelden de samenwerkende partners de Achterhoek Agenda 2020 op. De Achterhoek heeft daarmee laten zien dat een gedeelde agenda en het bundelen van krachten tot mooie resultaten kan leiden. Met de Uitvoeringsagenda en Uitvoeringsagenda2.0 bouwen we daarop voort.

Oudere documenten (archief)