Uitvoeringsagenda 2.0

De Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020 is in april 2016 vastgesteld. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (de 3 O’s) werken in wisselende samenstelling binnen ‘coalitions of the willing’ aan de realisatie van concrete projecten.

Het maken van scherpe keuzes en het vol blijven inzetten op economische ontwikkeling en werkgelegenheid is noodzakelijk om de gevolgen van de bevolkingsdaling in de Achterhoek in goede banen te leiden. Daarom ligt de strategische focus van Achterhoek2020 op het innovatieve programma ‘Smart Werken’.

SmartHub Achterhoek
Wij zien de agenda enerzijds als de opgave voor de Achterhoek tot minimaal 2020, waar we sinds 2010 samen onze schouders onderzetten. Anderzijds is het voor partners die onze ambities steunen, zoals provincie en Rijk, een belangrijk richtinggevend document: het maakt duidelijk waarvoor wij extra ruggensteun en middelen vragen, namelijk voor het neerzetten van de Achterhoek als SmartHub van Nederland die de Toekomst in de Maak heeft! Wij bundelen onze krachten en zetten ze in om een dynamisch en bloeiend gebied te blijven waar het bruist van de bedrijvigheid en waar jongeren, stagiaires, afstudeerders en bedrijven naartoe gezogen worden.

Proeftuin
Door daarnaast te streven naar een optimale woon- en leefomgeving en uitstekende verbindingen (zowel fysiek als digitaal) willen wij een inspirerende proeftuin zijn voor de rest van Nederland die al te maken heeft, of in de nabije toekomst te maken krijgt, met bevolkingsdaling. Daarom maken de thema’s ‘Wonen’ en ‘Bereikbaarheid’ ook integraal deel uit van de Uitvoeringsagenda2.0.

We hebben veel werk te verzetten en er is veel geld en inzet nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren. Wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is met de gebundelde krachten van de Achterhoek en haar partners een economisch krachtige en toekomstbestendige Achterhoek te realiseren.

Inhoudelijke informatie
Hieronder vindt u meer informatie over de Uitvoeringsagenda2.0 in de brochure. Daarnaast kunt u per programma (thema) meer inhoudelijke informatie bekijken, inclusief de programmalijnen die eronder vallen.

Omslag uitvoeringsagenda