Reis mee naar de toekomst van de Achterhoek

Ben je (net als wij) benieuwd hoe we hier over tien jaar ons brood verdienen? Hoe wonen eruitziet in 2030? Hoe we ons dan door de regio verplaatsen? Reis op 2 oktober (van 18.00 – 22.00 uur) met ons mee naar de Toekomst van de Achterhoek. Op een nu nog geheime locatie gaat een wereld voor je open … de wereld van de toekomst. Zet de datum alvast in je agenda. In september ontvang je een uitnodiging met de mogelijkheid je aan te melden.

Hartelijke groet,
Stuurgroep Achterhoek2020: Foppe, Beatrijs, Koen, Marieke, Peter, Theo & Willem

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuur & Techniek leren op een kasteel

Stimulans voor grensoverschrijdend natuur & techniekonderwijs. In de D/NL grensregio zijn te weinig vakmensen in de natuurwetenschappelijk-technische beroepen. Het project ‘MINT LAB auf Schlössern / in kastelen’, draagt bij aan de oplossing hiervan door high tech onderwijs en historie te combineren. Tot 2021 is er bijna 650 duizend euro beschikbaar voor dit grensoverschrijdend natuur & techniekonderwijs.  

MINT verbinden met cultureel erfgoed
Door de MINT-vakken (mathematiek, informatica, natuurwetenschap en techniek) te koppelen aan historische locaties in de EUREGIO, wordt een brug geslagen tussen techniek uit het verleden en technische toepassingen van de toekomst. De buitenschoolse leslocaties bestaan uit ‘fieldlabs’ in kastelen, kloosters en monumenten in de grensregio. Zo’n 3000 scholieren maken op een experimentele en toegankelijke wijze kennis met de MINT vakken, om hun interesse in een natuurwetenschappelijke of technische studierichting te stimuleren.

Buurtaal is sleutel tot succes
In totaal staan er 144 grensoverschrijdende projectdagen gepland. Scholieren uit Duitsland en Nederland voeren gezamenlijk experimenten uit en nemen deel aan rondleidingen. Naast technisch vernuft en cultureel besef staat daarmee ook het sociale aspect centraal. Ontbrekende kennis van de buurtaal is vaak een grote barrière voor een baan over de grens. Door in koppels samen te werken, leren de scholieren elkaar persoonlijk kennen en gaan zij de buurtaal beter beheersen.

Achterhoekse scholen doen mee
Regio Achterhoek is in dit project de Nederlandse partner van de Duitse leadpartner, de Andreas Mohn Stiftung, en zorgt vooral voor verbinding naar Nederlandse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Deelnemende scholen in de Achterhoek zijn onder anderen het Ulenhofcollege in Doetinchem, het Gerrit Komrij College in Winterswijk en Christelijk College Schaersvoorde in Aalten. Projectdagen in de Achterhoek vinden plaats in de DRU-fabriek en Kasteel Vorden.

INTERREG-subsidie
Het project ontvangt in het kader van het INTERREG-programma “Deutschland-Nederland” zo’n 325 duizend euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de Europese Unie dragen ook de nationale INTERREG-partners en de regionale projectpartners uit Gelderland en Overijssel en de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen bij aan de financiering. Daarmee komt de totale investering in het project op ca. 650 duizend euro.

Meer informatie bij Paul van Dun, Regio Achterhoek. Telefoon +31 314 32 12 37, p.vandun@regio-achterhoek.nl.

 

Kunstmestvrije Achterhoek stap dichterbij

Initiatief ‘Kunstmestvrije Achterhoek’ krijgt steun van provincie – In de Achterhoek is momenteel een overschot aan organische meststoffen; dat wordt geëxporteerd. Aan de andere kant wordt er kunstmest geïmporteerd. De Regiegroep Kunstmestvrije Achterhoek wil de invoer van kunstmest terugdringen, minder mest afvoeren en meer duurzame energie uit mest winnen. Deze circulaire manier van omgaan met mest is in het belang van de agrarische sector, maar ook in belang van bodem-, water- en luchtkwaliteit. Bovendien bespaart het kosten en is het goed voor het imago van de landbouwsector. Recent hebben Provinciale Staten van Gelderland ingestemd met de eerste Agenda Vitaal Platteland, waardoor er nu groen licht is voor het Initiatief Kunstmestvrije Achterhoek. Dit initiatief is aangehaakt bij Achterhoek 2020.

Initiatief kunstmestvrije Achterhoek
Een brede coalitie (LTO-Noord, de Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Wageningen UR, stichting KiEMT, Dofco, NVV/POV, DLV Advies, De Marke, Regio Achterhoek, Waterschap Rijn IJssel en Stichting Biomassa) heeft, samen met verwerkingsinitiatieven als Groot Zevert, BVA en Greenferm en technologiebedrijven als NijhuisWater en Waterstromen, de handen ineen geslagen. Gezamenlijk bereiden zij een Green Deal voor om op termijn een kunstmestvrije Achterhoek te realiseren. De daarvoor benodigde verwerkingsinstallaties zijn kapitaalintensief en investeren hierin is risicovol. De technieken in deze combinatie en op deze schaalgrootte zijn immers innovatief en nog experimenteel van aard.

Eenmalige provinciale subsidie
Het MestInvesteringsFonds, de Regeling Stimulering Mestverwerking, SDE (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie), het Nationaal Groenfonds, het Gelders IEG-fonds, particuliere investeerders en de banken dragen bij, maar er blijft een gat in de begroting. Met de eenmalige provinciale subsidie kunnen bedrijven die mineralen uit mest terugwinnen, hun financiering definitief rond krijgen. Een deel van het geld is bestemd voor het projectplan Kunstmestvrije Achterhoek van LTO. Het resultaat is dat er niet alleen wordt geëxperimenteerd, maar dat er ook daadwerkelijk verwerkingscapaciteit komt in Gelderland.

Duurzame landbouw
Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “De provincie onderschrijft met deze bijdrage het belang dat zij hecht aan duurzame landbouw in Gelderland en in het bijzonder de Achterhoek. De Achterhoek laat zien dat zij van aanpakken weet en aan een gezonde bodem werkt”.

 

Studiedag veehouderij bij Kenniswerkplaats Achterhoek

De Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA) organiseerde 4 juli samen met 4Groen, ForFarmers en KTC De Marke een ‘Melkers van Morgen’ een studiedag speciaal voor docenten veehouderij. Het optimaliseren van efficiënte ruwvoerteelt met minimale belasting van het milieu stond centraal. Ruim vijftig docenten veehouderij uit Noordoost-Nederland kwamen af op de workshops en demonstratievelden met innovaties in de ruwvoerteelt.

Gezonde bodem
Voor een optimale ruwvoerteelt is een gezonde bodem van groot belang, naast andere factoren als spreiding in pH, plaatsspecifiek bemesten, vanggewas, compost, rasverschillen, teeltrisico’s, gewasbescherming, inkuilmanagement en kwaliteit van water. Veehouders blijken hier nog zeer verschillend mee om te gaan. Er is dus nog veel winst te behalen door optimaal management. Door de steeds geavanceerdere techniek is het mogelijk steeds nauwkeuriger te meten en ook specifieker te bemesten, zaaien, et cetera. De komende jaren zullen de mogelijkheden alleen maar toenemen. Het is van groot belang dat het onderwijs deze ontwikkelingen volgt.

Demonstratievelden
In principe draait het op alle demonstratievelden om het zo efficiënt mogelijk produceren van ruwvoer en vervolgens melk, met een minimale milieubelasting. Er werd veel praktische informatie geboden over zaken als bodemprofiel, beworteling, alternatieve gewassen, groenbemesters na en onder de maïsteelt, bemestingsniveaus en gewasbescherming. Een primeur was het onderzoeksresultaat met shredlage maïs. Dit is maïs die veel grover gehakseld is, maar waarvan de korrels toch echt verpulverd zijn in een korrelkneuzer. Uit een voerproef met 80 melkkoeien bleek er geen verschil te zijn tussen melkproductie met shredlage maïs en gewoon gehakselde maïs. De ervaringen met shredlage zijn heel positief.

Inkuilen
In het onderzoek is ook gekeken naar de verdichting van de kuil. Omdat shredlage maïs langer gehakseld is, was de verwachting dat het product moeilijker aan te rijden zou zijn en daardoor veel broeigevoeliger. Onderzoek wijst uit dat bij goed inkuilen –  dunne laagjes met voldoende zwaar materiaal aanrijden – de kuil met shredlage ook prima te verdichten is. Van de onderzochte kuilen waren zowel de minst verdichte en de meest verdichte shredlage kuilen. De manier van inkuilen en aanrijden is dus veel belangrijker dan de lengte van het product. Na de workshops in het veld was er een gemeenschappelijk drankje en kon men netwerken. Bij de slotvraag: ’wie gaat er tevreden naar huis?’ stak iedereen spontaan zijn hand op.

Bekijk de lezingen van de studiedag op Groen Kennisnet.

De Kenniswerkplaats Achterhoek richt zich op een toekomstgerichte aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt met nadruk op de sectoren agro(food) & duurzame leefomgeving en op de ontwikkelthema’s: circulair, biobased en smart.

 

‘Den Haag’ kijkt naar STERA

Een delegatie van OC&W heeft 19 juni een werkbezoek gebracht aan de Achterhoek om zich te laten informeren over de samenwerking binnen het POA Achterhoek en het project STERA: Smart Technical Education Achterhoek. De delegatie bestond uit de Secretaris Generaal, Marjan Hammersma, de directeur VO, Christianne Mathijssen en ambtenaren Krimp.

Wederom werd vastgesteld dat partijen in de Achterhoek elkaar goed weten te vinden. Maar ook dat deze samenwerking niet zomaar is te kopiëren naar andere regio’s. Het noaberschap en de gezamenlijk gevoelde knelpunten op de arbeidsmarkt (groot tekort aan geschoolde technici en zorgpersoneel) spelen hierbij een belangrijke rol. Maar ook het feit dat er in de Achterhoek sprake is van een ROC met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor een goede samenwerking in de Achterhoek.

Daarnaast hebben de vertegenwoordigers van het Ministerie van OC&W zich laten informeren over het project STERA (Smart Technical Education Regio Achterhoek). STERA heeft als doel om VMBO leerlingen in staat te stellen om keuzevakken techniek te kunnen volgen, ongeacht of de VMBO school deze nog zelf kan aanbieden. De oplossing zit in het organiseren van praktijkleerplekken samen met het bedrijfsleven en de opleidingsbedrijven.

Aan de orde kwam dat dergelijke projecten cruciaal zijn om voldoende technische scholingsmogelijkheden in stand te houden bij een verdere leerlingendaling in de Achterhoek. STERA wordt ook gezien als een kans om leerlingen van het VMBO een goed beroepsbeeld te geven en kennis te laten maken met de nieuwste technieken. Het ministerie onderkent dat er financiële ruimte nodig is binnen het VO voor het ontwikkelen van dit soort oplossingen.

Bron en foto’s: POA Achterhoek

Lees het artikel over Smart Techical Education Achterhoek in Het Ondernemersbelang Noord-Oost Gelderland

Spoorverdubbeling Didam-Doetinchem dichterbij

Op 24 mei 2017 hebben Provinciale Staten besloten om extra te investeren in verbetering van de bereikbaarheid van de Achterhoek. Naast de al geplande spoorverdubbeling tussen Arnhem en Doetinchem komt er ruimte voor een extra dubbelspoor tussen Doetinchem en Didam. Daarvoor komt €25 tot €30 miljoen beschikbaar.

Drukste regionale spoorlijnen
Ben Mouw, voorzitter ROCOV Gelderland, die de belangen van de OV-reiziger behartigt, bevestigt dat dit project al vele jaren op het verlanglijstje van het ROCOV en de inwoners en bedrijven in de Achterhoek staat. ‘Het traject Arnhem – Doetinchem is een van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland. De betrouwbaarheid laat regelmatig te wensen over en dit sterkt ons in de opvatting dat de tweede spoorlijn geen overbodige luxe is. ROCOV Gelderland is verheugd over dit besluit van Provinciale Staten.’

Lees meer

Bron: provincie Gelderland

Achterhoekers: beste netwerkers

Achterhoekers hebben de beste sociale netwerken van Gelderland. Ze zijn veel lid van verenigingen en hebben goed contact met hun buren. Dat blijkt uit de monitor die we lieten maken om een beeld te krijgen van de sociale samenhang in Gelderland. In het onderzoek is onder andere gekeken naar de contacten van Gelderlanders met buren, familie en vrienden en hoe gelukkig mensen zijn.

Sociaal actief
Veel Gelderlanders zijn sociaal actief. Bijna 7 van de 10 inwoners is lid van een vereniging. De Achterhoek spant de kroon; 75% van de Achterhoekers zit bij een sport of andere vereniging. Gelderlanders zijn ook behulpzaam naar elkaar. Meer dan de helft helpt de buren weleens. Achterhoekers doen dat wederom het meest; 62% helpt hun buren. Volgens de onderzoekers heeft die piek waarschijnlijk te maken met het typisch Achterhoekse noaberschap.

Lees meer

Bron en foto: provincie Gelderland

Eén dag als directeur van Achterhoeks bedrijf

Zomaar een bedrijfspand op een industrieterrein, zoals er vele zijn in de Achterhoek. Wat er binnen allemaal gebeurt is niet zichtbaar, ook niet voor jonge talenten, en dat is zonde! Deze regio kent namelijk vele bedrijven en organisaties in ‘anonieme’ panden die topproducten en –diensten produceren en leveren. Om jongeren bewust te maken van deze prachtige bedrijven én de carrièrekansen die zij bieden is het project ‘CEO for a day’ bedacht.

CEO for a day is een project van Achterhoek2020 Jong dat studenten of starters tussen 16 en 26 jaar een dag koppelt aan de directeur (CEO) van een Achterhoeks bedrijf. Toen Marco Geurink, directeur bij full-service internetbureau Frontis uit Varsseveld, erover hoorde was hij meteen enthousiast. Met mededirecteuren Marco Willemsen en Sebastiaan Hemink koos hij als ‘CEO for a day’ voor Loes ten Dolle, een 22-jarige rechtenstudente uit Winterswijk. Geurink: “In de ICT werken veel mannen, dus gingen wij juist voor een vrouw. Bovendien sprak de ervaring, ambitie en studierichting van Loes ons alledrie aan.”

Recent zwaaide Loes de scepter over Frontis als directeur. “Een inspirerende dag, waarin zij als ambitieuze student ons nieuwe inzichten heeft gegeven, bijvoorbeeld over jonge talenten en carrièremogelijkheden in de Achterhoek”, blikt directeur Willemsen terug. “CEO for a day past prima in onze bedrijfscultuur om te blijven vernieuwen.”

Hoewel Frontis geen familiebedrijf is, is dat gevoel wel duidelijk aanwezig. Dat viel Loes ook op. “De drie directeuren hebben ieder hun eigen persoonlijkheid, maar staan open voor elkaars mening en respecteren elkaar. Dat is denk ik hun sleutel voor goede samenwerking en succes binnen het bedrijf.” In een persoonlijke noot stelt ze: “Ik vind het belangrijk om hard te werken en te gaan voor succes, maar wel in een baan die je gelukkig maakt. Ik heb vandaag gezien dat dat goed kan bij een bedrijf in de Achterhoek!”

Bij elke match blijken jongeren onder de indruk van het bedrijf dat ze bezoeken. Zoals de 21-jarige student Oldrick Weenink uit Lievelde die een dag optrok met directeur Foppe Atema van metaalbedrijf Goma. In de bedrijfshal in Hengelo staan innovatieve fabricagelijnen met tientallen machines. Weenink: “Pas wanneer je er zelf in het echt voor staat, heb je door hoe indrukwekkend en handig deze machines zijn. En om ze te bedienen is goed opgeleid personeel nodig.”

Het project CEO for a day loopt nog het hele jaar. Beoogd doel is jongeren te interesseren en behouden voor de regionale arbeidsmarkt. Geïnteresseerde directeuren/managers die een jongere tussen de 16 en 26 jaar een kijkje in hun keuken willen bieden, kunnen contact opnemen door een mail te sturen naar ceoforaday@achterhoek2020jong.nl.

Foto v.l.n.r.: Sebastiaan Hemink, Loes ten Dolle (CEO for a day), Marco Willemsen en Marco Geurink.

Achterhoek2020 Jong is het geheel van jongereninitiatieven in de Achterhoek met hetzelfde doel: de Achterhoek aantrekkelijk maken en houden voor jongeren. Om dit te bereiken zetten de initiatieven zich in voor carrièremogelijkheden en de bekendheid daarvan onder jongeren, passende en betaalbare huisvesting en het faciliteren van ontmoetingen voor jongeren in de Achterhoek.

Dromen van een vliegende auto op FestIIME

De gemeente Doetinchem kijkt terug op een bruisend technisch festival voor jongeren in Doetinchem en omstreken. De jongeren hebben een kijkje in het werkveld gekregen dankzij studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, IIME (Innovatie In Mobiliteit & Energie) en meerdere lokale bedrijven.

Vrijdag 9 juni vond het festival FestIIME plaats op de Bleek in Doetinchem. Dit festival stond in het teken van technische dromen en gaf jongeren een vernieuwde kijk over wat er allemaal mogelijk is in de technische sector. Ze hebben kennis gemaakt met een aantal innovatieve projecten in de gemeente zoals de HAN Solarboat en de drone Sharky. Aan de hand van een dromenkaart hebben leerlingen maar liefst 15 bedrijven bezocht, waarbij zij een workshop konden uitvoeren. Deze activiteiten bij de bedrijven werden beloond met een rijkgevulde goodiebag.

Bij FestIIME bleef het niet bij dromen, leerlingen hebben hun dromen waargemaakt; van een vliegende auto tot een huiswerkrobot. Van al deze dromen wordt er een winnaar gekozen, deze wordt binnenkort bekend gemaakt op de Facebookpagina van FestIIME.

Bron: http://iime.nl/dromen-van-een-vliegende-auto-op-festiime/

D’r An! Nieuwe gezichten bestuur Regio Achterhoek

Mark Boumans is aangewezen als nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur van Regio Achterhoek, het samenwerkingsverband van de zeven Achterhoekse gemeenten.  De heer Boumans is sinds 18 mei burgemeester van Doetinchem. Ook nieuw in het bestuur is Joris Bengevoord, recent benoemd tot burgemeester van Winterswijk.

Achterhoekse belangen
Regio Achterhoek zet zich op allerlei manieren in om de belangen van de Achterhoek te behartigen bij partners als provincie, Rijk en Europa. Dit gebeurt samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Leidend daarbij is de Uitvoeringsagenda2.0 Achterhoek2020. Het zwaartepunt van deze agenda ligt op het thema Werken/ Smart Industry, nodig om de Achterhoek economisch krachtig en daarmee leefbaar te houden.
Actuele onderwerpen voor de Achterhoek zijn daarnaast: samen met de vijf krimpprovincies meer aandacht van het Rijk vragen voor balans tussen Randstad en grensregio’s, de aanpak van leegstand, stimuleren van verduurzaming, zorg voor goede bereikbaarheid en versterken van de samenwerking met onze Duitse buurregio’s.

Bestuur Regio Achterhoek
In het algemeen bestuur hebben naast Mark Boumans en Joris Bengevoord zitting: Gerard Nijland (wethouder gemeente Aalten), Marijke van Haaren (wethouder gemeente Berkelland), Arno Spekschoor (vicevoorzitter, wethouder gemeente Bronckhorst), Peter Drenth (wethouder gemeente Doetinchem), Annette Bronsvoort (burgemeester gemeente Oost Gelre) en Bert Kuster (wethouder gemeente Oude IJsselstreek).
Het dagelijks bestuur bestaat uit Mark Boumans, Arno Spekschoor en Joris Bengevoord. De heer Bengevoord is als portefeuillehouder Grens afgevaardigd naar het dagelijks bestuur van de in Gronau zetelende Euregio.

“D’r an!”
Nu alle functies weer goed bezet zijn, kan Regio Achterhoek op volle kracht doorwerken om de belangen van de inwoners van de Achterhoek te dienen. Er is nog heel veel te doen. Kortom: “D’ran!”

Op de foto:
Staand van links naar rechts: Bestuursleden Henk Hengeveld (vervanger Bert Kuster), Gerard Nijland, Arno Spekschoor, Joris Bengevoord en regiosecretaris a.i. Saar Veneman.
Zittend van links naar rechts: Bestuursleden Annette Bronsvoort, Mark Boumans (vz), Peter Drenth en Marijke van Haaren.