Organisatie

In de Achterhoek werken ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden (de drie O’s) nauw met elkaar samen. De samenwerkingsstructuur bestaat uit een Achterhoek Board, Achterhoek Raad, zes Achterhoek Thematafels en Regio Achterhoek. Gezamenlijk zetten we ons in voor een sterke Achterhoek.

De drie O’s hebben zich op veel manieren met elkaar verbonden. In platforms, binnen projecten en in samenwerkingsverbanden. De stuurgroep Achterhoek 2020 is het overkoepelende orgaan, dat de krachten bundelt en de verbindingen legt tussen de drie programma’s Werken, Wonen en Bereikbaarheid.

Coalities

Om de drie programma’s goed uit te voeren worden projecten in wisselende coalities voorbereid en uitgevoerd; de zogenoemde ‘Coalitions of the Willing’. Iedereen kan aan zo’n coalitie meedoen. Neem daarvoor contact op met één van de kennismakelaars of de stuurgroepsecretaris.

Uw eigen initiatief inbrengen

Wilt u een eigen initiatief onder de aandacht brengen van de Stuurgroep? Download dan het Aanvraagformulier Uitvoeringsagenda Achterhoek2020, vul dit zo volledig mogelijk in en stuur dit naar ons op. Op de contactpagina vindt u ons post- en mailadres en overige contactgegevens, indien u uw initiatief eerst wilt bespreken met de relevante kennismakelaar of stuurgroepsecretaris.
Om te beoordelen of een project past binnen de Uitvoeringsagenda, wordt elk initiatief beoordeeld aan de hand van een afwegingskader en voorgelegd aan de Stuurgroep Achterhoek2020. Daarnaast laat de stuurgroep zich rechtstreeks adviseren door de kennismakelaars en verschillende adviesorganen die zijn gekoppeld aan de programma’s Werken, Wonen en Bereikbaarheid (waarover hieronder meer).

Adviesorganen stuurgroep

Werken (kennismakelaar Martin Stor)

  • Regiegroep Smart Industry: zet zich in voor het stimuleren en toepassen van Smart Industry in de Achterhoek.
  • Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt: zet zich in voor een optimale aansluiting van het regionale onderwijsaanbod op de Achterhoekse arbeidsmarkt.
  • Slim Samenleven: zet zich in voor de toepassing van slimme (ICT-)oplossingen in de zorg.
  • Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie (wethouders): zet zich onder andere in voor het aanjagen van nieuwe technieken en slimme (ICT-)oplossingen in de sector Toerisme & Recreatie.
  • Commissie Grens: zet zich op meerdere thema’s in voor betere grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.

Wonen (kennismakelaar Hans Suurmond)

  • Stuurgroep Regiovisie Wonen: richt zich op het ontwikkelen van een kwantitatief en kwalitatief evenwichtige woningvoorraad in de regio.
  • Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke ordening & Volkshuisvestig (wethouders): zet zich onder andere in voor een integrale aanpak leegstaand vastgoed in de regio.

Bereikbaarheid (kennismakelaar Margret Klein Holkenborg)

  • Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit (wethouders): zet zich onder andere in voor een bereikbare Achterhoek met goede regionale verbindingen via de weg, het spoor en digitaal (breedbandinternet).

Overige adviesorganen

  • Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM): werkt aan een energieneutrale Achterhoek. Dat betekent dat we evenveel stroom en warmte willen produceren in de regio als we verbruiken.
  • Achterhoek 2020 Jong: een bundeling van jongereninitiatieven in de Achterhoek, die op meerdere manieren samenwerken om de Achterhoek aantrekkelijk te maken en te houden voor jongeren.

Contact met Achterhoek2020

Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan! Ga naar de contactpagina.