Onderwijs en arbeidsmarkt

De Achterhoek heeft te maken met een krimpende (beroeps)bevolking, maar kent daarnaast een kansrijke en groeiende maakindustrie. De keuze om in te zetten op Smart Industry is dan ook gemaakt om de economische ontwikkeling van de regio te blijven stimuleren.

Dit betekent voor het onderwijs dat er een passend (technisch) opleidingsaanbod moet zijn. De trends van de arbeidsmarkt vragen om invoering van zogenaamde ‘21st century skills’ bij het beroepsonderwijs.

Daarnaast zetten we in op het verder versterken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, bij- en omscholing van zittend personeel, het bevorderen van de instroom en behoud van jong talent en intersectorale arbeidsmobiliteit.

In meerdere branches, waaronder de maakindustrie, is sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Nieuw Werk, het Sectorplan Achterhoek is erop gericht om deze vacatures bij werkgevers in de Achterhoek in te vullen.

Uit de Transitieatlas Beroepsonderwijs Achterhoek blijkt dat de beroepsbevolking in de periode tot 2030 met 19.000 personen afneemt. Het is dus een stevige opgave om de Achterhoekse economie minstens zo goed te laten groeien als de Nederlandse, zoals de ambitie is van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2.0.
Lees ook de bijlagen of de Managementsamenvatting van de Transitieatlas.

Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) Achterhoek is een belangrijke samenwerkingspartner in dit geheel.
Relevante projecten uit de Uitvoeringsagenda binnen dit thema zijn:

Ten slotte is grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse buren van belang, ook op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.