Wonen

Om het wonen in de Achterhoek aantrekkelijk te laten zijn en blijven is actie noodzakelijk. Door de bevolkingsdaling neemt de hoeveelheid en kwaliteit van voorzieningen af en ziet de regio zich geconfronteerd met leegstand, waardedaling van vastgoed en een fikse, financieel kostbare sloopopgave. Dit zet de leefbaarheid onder druk. We streven naar behoud van een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat. Dit vormt een randvoorwaarde voor succesvolle economische ontwikkeling van de regio, ook rondom slimme maakindustrie.

Economische ontwikkeling versterkt de aantrekkelijkheid van de Achterhoek en wordt in belangrijke mate bepaald door de beschikbaarheid van passend werk, een goede bereikbaarheid maar ook de aanwezigheid van passende woningen en voldoende voorzieningen.

Het programma Wonen is gebaseerd op drie pijlers: evenwichtige woningvoorraad, leegstaand vastgoed en voorzieningen.

Evenwichtige woningvoorraad

De gevolgen van de bevolkingskrimp in de Achterhoek worden merkbaar op de woningmarkt, vooral wanneer na 2025 het aantal huishoudens gaat dalen. Een kwantitatief en kwalitatief evenwichtige woningvoorraad is belangrijk voor de regio. Dit betekent dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor een door inwoners/ woningzoekenden gewenste prijs, van het juiste type én van de juiste kwaliteit (comfortabel, duurzaam en levensloopbestendig).

Het uiteindelijke doel bij de aanpak van de bestaande woningvoorraad is het behouden van en waar mogelijk toevoegen van waarde aan woningen. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijke waarde en waarde voor de omgeving. Het slechte deel van de woningvoorraad dient tijdig gesloopt te worden om een neerwaartse spiraal van leegstand en verpaupering in wijken en dorpen te voorkomen.
Ga naar Evenwichtige woningvoorraad

Leegstaand vastgoed

Leegstaand vastgoed is een grote opgave in een krimpregio als de Achterhoek. Winkels die hun deuren sluiten, boeren die stoppen met hun bedrijf waardoor stallen leeg komen te staan en openbare voorzieningen zoals scholen die door teruglopende leerlingaantallen dicht moeten. Het voorkomen en aanpakken van leegstand in zakelijk, agrarisch en maatschappelijk vastgoed vraagt om een heldere visie en het maken van duidelijke, onderbouwde keuzes.

Doel van deze aanpak is handhaven van de leefbaarheid, voorkomen van verpaupering door leegstand, behoud van de ruimtelijke kwaliteit in en buiten de kernen en een zo aantrekkelijk mogelijke winkelstructuur voor inwoners en bezoekers aan de Achterhoek. De focus ligt zowel op het behoud van vitale centra (groot en klein) als een leefbaar buitengebied.
Ga naar Leegstaand vastgoed

Voorzieningen

Door bevolkingskrimp, ontgroening (minder jongeren) en vergrijzing (meer ouderen) zijn minder en soms andere voorzieningen nodig in de Achterhoek. Vooral in de kleine kernen kan dit de leefbaarheid onder druk zetten. Niet elk dorp kan alle voorzieningen behouden, er moeten keuzes worden gemaakt. We willen de Achterhoek als geheel vitaal en leefbaar houden. Daarom zetten we in op kwalitatief hoogwaardige en bereikbare voorzieningen die zo optimaal mogelijk verspreid zijn over de regio.
Ga naar Voorzieningen

Samen Goed Wonen

Wat is jouw droom als het gaat om wonen in de Achterhoek? Met deze vraag als basis zijn geïnteresseerden van binnen én buiten de regio eind 2015 aan de slag gegaan onder de noemer Samen Goed Wonen. Sindsdien zijn er vier werkbijeenkomsten geweest van Samen Goed Wonen met het doel verschillende partijen bij elkaar te brengen om coalities te vormen rondom nieuwe woonideeën. Inmiddels heeft dit een aantal concrete projecten opgeleverd die momenteel worden uitgevoerd.

Mensen kunnen mooie initiatieven op het gebied van wonen en leefbaarheid in de Achterhoek delen via samengoedwonen@achterhoek2020.nl of de Facebookpagina facebook.com/Achterhoek2020. Als zij hulp nodig hebben bij het realiseren van hun plan of financiering zoeken, kan Achterhoek2020 kijken wat daarin mogelijk is.

Ga naar de pagina Samen Goed Wonen voor meer informatie.