Evenwichtige woningvoorraad

Deze programmalijn onder Wonen richt zich op het ontwikkelen van een kwantitatief en kwalitatief evenwichtige woningvoorraad in de regio. Dit betekent dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor een door inwoners/ woningzoekenden gewenste prijs, van het juiste type én van de juiste kwaliteit (comfortabel, duurzaam en levensloopbestendig).

Zo’n 22% van alle woningen in de regio is eigendom van de vier woningcorporaties, verenigd in het Achterhoeks Corporatieoverleg (ACo). Zij hebben de garantie afgegeven binnen hun woningbestand te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen met een door huurders en woningzoekenden gewenste prijs en kwaliteit. De uitdaging voor de Achterhoek ligt vooral bij de 78% van de regionale woningvoorraad die in bezit is van particuliere eigenaren (70% koopwoningen en 8% particuliere huurwoningen).

Woonagenda
In de Regionale Woonagenda 2015-2025 hebben zeven Achterhoekse gemeenten gezamenlijk hun doelen en aanpak voor de woningmarkt beschreven. Deze woonagenda is onlosmakelijk verbonden met het programma Wonen van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2020 en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Regiovisie Wonen.

Bestaande woningen aanpakken
Een belangrijke afspraak in de woonagenda is om tussen 2015 en 2025 nog slechts 3.145 woningen toe te voegen aan de regionale woningvoorraad, verdeeld over de zeven gemeenten. Dit betekent dat vooral de bestaande particuliere woningen aangepakt moeten worden via een integrale investeringsaanpak gericht op onderhoud, verbetering, comfort, duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Dit vraagt om lokale en regionale samenwerking van vele partijen: gemeenten, corporaties, banken, AGEM, Bouwend Nederland, makelaars, particuliere woningeigenaren, etc.

Sloop woningen
Naast het beperkt toevoegen van nieuwe woningen en het verbeteren van bestaande woningen wordt de komende jaren voorgesorteerd op de sloop van woningen met een slechte kwaliteit, waar geen vraag meer naar is. Daarbij speelt hergebruik van materialen (circulaire economie) een belangrijke rol.

Monitoren en onderzoek
Elk jaar wordt er een Woningmarktmonitor Achterhoek opgesteld, met allerlei informatie en cijfers over de ontwikkelingen op de woningmarkt in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. In de Regionale Woonagenda staat ook dat het monitoren van ontwikkelingen in de komende jaren belangrijker wordt bij het maken van keuzes op het terrein van wonen. De Woningmarktmonitor 2017 kijkt terug op de resultaten in het jaar 2016.

Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO)
Periodiek wordt het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) uitgevoerd. Het laatste AWLO is van 2017. Meer dan 11.500 reacties van Achterhoekers geven een goed beeld van de woonwensen van inwoners van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Lees in dit bericht de belangrijkste resultaten en conclusies, die maart 2018 bekend zijn gemaakt tijdens de presentatie van het eindrapport.
Voor meer onderzoeksresultaten en toelichting kunt u het eindrapport Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) 2017 raadplegen.
Alle gegevens van het onderzoek zijn te vinden in meerdere bijlagen op de website www.awlo.nl.

Lopende projecten: