Evenwichtige woningvoorraad

Deze programmalijn onder Wonen richt zich op het ontwikkelen van een kwantitatief en kwalitatief evenwichtige woningvoorraad in de regio. Dit betekent dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor een door inwoners/ woningzoekenden gewenste prijs, van het juiste type én van de juiste kwaliteit (comfortabel, duurzaam en levensloopbestendig).

Zo’n 25% van de woningen zijn eigendom van de vier woningcorporaties, verenigd in het Achterhoeks Corporatieoverleg (ACo). Zij hebben de garantie afgegeven binnen hun woningbestand te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen met een door huurders en woningzoekenden gewenste prijs en kwaliteit. De uitdaging voor de Achterhoek ligt vooral bij de 75% van de regionale woningvoorraad die in handen is van particulieren (65% koopwoningen en 10% huurwoningen).

Woonagenda
In de Regionale Woonagenda 2015-2025 hebben zeven Achterhoekse gemeenten gezamenlijk hun doelen en aanpak voor de woningmarkt beschreven. Deze woonagenda is onlosmakelijk verbonden met het programma Wonen van de Uitvoeringsagenda Achterhoek2020 en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Regiovisie Wonen.

Bestaande woningen aanpakken
Een belangrijke afspraak in de woonagenda is om tussen 2015 en 2025 nog slechts 3.145 woningen toe te voegen aan de regionale woningvoorraad, verdeeld over de zeven gemeenten. Dit betekent dat vooral de bestaande particuliere woningen aangepakt moeten worden via een integrale investeringsaanpak gericht op onderhoud, verbetering, comfort, duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Dit vraagt om lokale en regionale samenwerking van vele partijen: gemeenten, corporaties, banken, AGEM, Bouwend Nederland, makelaars, particuliere woningeigenaren, etc.

Sloop woningen
Naast het beperkt toevoegen van nieuwe woningen en het verbeteren van bestaande woningen wordt de komende jaren voorgesorteerd op de sloop van woningen met een slechte kwaliteit, waar geen vraag meer naar is. Daarbij speelt hergebruik van materialen (circulaire economie) een belangrijke rol.

Lopende projecten: