Leegstaand vastgoed

De programmalijn Leegstaand vastgoed richt zich op het voorkomen en aanpakken van leegstand in zakelijk, agrarisch en maatschappelijk vastgoed. De leegstandsopgave is uitgebreid onderzocht en beschreven in het onderzoek “100% doorbestemmen” (2014) en in het project Kernenfoto’s (2015). Kernprobleem is dat er in de Achterhoek te veel gebouwen zijn voor te weinig functies, wat leidt tot leegstand.

Detailhandel
Met deze kennis hebben de gemeenten ook een Afsprakenkader detailhandel Achterhoek vastgesteld, met als doel het vitaal en aantrekkelijk houden van de centra in de hoofdkernen. De behoefte aan fysieke winkels loopt terug, waardoor onderlinge concurrentie en leegstand toenemen. Centra zijn het visitekaartje van de kernen en zeer belangrijk voor het woon- en leefklimaat.

Buitengebied
In een landelijke regio als de Achterhoek, met veel buitengebied en agrarisch vastgoed, is het eveneens noodzakelijk de kwaliteit van het buitengebied op peil te houden, bijvoorbeeld door te zorgen dat lege stallen worden gesloopt of een nieuwe bestemming krijgen. Een leefbaar buitengebied en aantrekkelijk landschap, met de juiste voorzieningen, versterkt het woon- en leefklimaat maar biedt ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld recreatie en toerisme.

Bedrijventerreinen
Ook op (regionale) bedrijventerreinen is er sprake van leegstand. Daarvoor wordt hard gewerkt aan het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB), het regionale afsprakenkader over planning en programmering van bedrijventerreinen en –locaties tussen Achterhoekse gemeenten en provincie Gelderland. Het RPB omvat de vertaling en uitwerking van de gemeentelijke, regionale en provinciale doelstellingen op het gebied van bedrijventerreinen, economische ontwikkeling en ruimtelijk beleid.

Integrale aanpak
Er lopen inmiddels diverse projecten of die starten binnenkort, met als gezamenlijk doel de leegstandsopgave aan te pakken. De onderlinge verbinding van deze projecten moet nadrukkelijk meer aandacht krijgen en daarvoor komt er een ‘integrale aanpak leegstand‘.

Projecten

  • Achterhoeks vastgoed in de etalage
    De website Vastgoedetalage Achterhoek zet leegstaande gebouwen in de Achterhoek in de schijnwerpers. Het zijn karakteristieke, beeldbepalende en unieke gebouwen, waar een nieuwe invulling voor wordt gezocht. Ze staan in de ‘digitale etalage’  om te worden ontdekt, om gezien te worden. Want er liggen kansen voor initiatiefnemers, ontwikkelaars, potentiële eigenaren en gebruikers. De panden kennen verschillende bestemmingen, liggen op uiteenlopende locaties en bieden nieuwe mogelijkheden.
  • Zon op erf
  • Asbesttrein