Voorzieningen

Om de Achterhoek als geheel vitaal en leefbaar houden zetten we in op kwalitatief hoogwaardige en bereikbare voorzieningen die zo optimaal mogelijk verspreid zijn over de regio.

Zorg
Denk hierbij aan zorgvoorzieningen, zoals huisarts, ziekenhuis en zorginstellingen. Door de vergrijzing is langer thuis blijven wonen ook een thema, bijvoorbeeld kleinschalige woonvormen voor ouderen gericht op zelfredzaamheid waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de laatste zorgtechnologie (domotica).

Onderwijs
Doordat er minder kinderen worden geboren loopt de instroom op scholen terug. Als leerlingaantallen te klein worden moeten basisscholen sluiten en/of fuseren. Zeker in een regio als de Achterhoek, met veel buitengebied, is een goede spreiding van basisscholen belangrijk, zodat kinderen binnen acceptabele reisafstand naar een school kunnen die kwalitatief goed onderwijs biedt.

Sport
De opkomst van een nieuwe generatie en individualisering, maar ook de krimp in de Achterhoek stelt sportverenigingen voor nieuwe uitdagingen. Ledenaantallen lopen terug, de diversiteit van het ledenbestand neemt af en de sportvoorzieningen komen onder druk te staan. Om het voortbestaan van sportverenigingen en daarmee de –voorzieningen te garanderen, bouwt Scholder an Scholder aan een netwerk van verenigingen die sterk in hun schoenen staan, elkaar versterken en inspireren.

Keuzes maken
In de Achterhoek kunnen niet in elk dorp alle voorzieningen beschikbaar zijn en blijven. Het is noodzakelijk keuzes te maken en te bepalen welke voorzieningen nodig zijn op welke plek. Zorgverleners, gemeenten, scholen, (sport)verenigingen e.d. kunnen dat niet alleen. Deze keuzes moeten zoveel mogelijk in samenspraak met inwoners van de Achterhoek tot stand komen. Wij stimuleren betrokkenheid van burgers dan ook, bijvoorbeeld door burgerinitiatieven (bottom-up) te faciliteren en ondersteunen.